Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

van: M&M Draagtassen – DraagtasDirect,

Eerste Zeine 19, 5144 AJ Waalwijk, Nederland. 

                         

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN.

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen M&M Draagtassen – DraagtasDirect, hierna te noemen M&M en een opdrachtgever, waarop M&M deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

ARTIKEL 2. PRIJSOPGAVE EN BEVESTIGING.

 1. Alle begrotingen, aanbiedingen en prijsopgaven van M&M zijn vrijblijvend. De door M&M gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. De opdrachtgever is gehouden de opdracht schriftelijk te bevestigen. Als opdrachtgever dit verzuimt en M&M bevestigt de opdracht waartegen opdrachtgever binnen 8 dagen geen bezwaar maakt, dan geldt de inhoud van deze bevestiging.
 3. Indien geen enkele bevestiging heeft plaatsgevonden en M&M heeft, met toestemming van de opdrachtgever, reeds uitvoering of een begin van uitvoering gegeven aan de opdracht, dan geldt de opdracht conform de offerte.
 4. Overschrijding van offertes tot 30% van het totaalbedrag indien het verpakkingsmaterialen betreft en tot 20% van het totaalbedrag indien het overige zaken betreft, worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet expliciet door opdrachtgever te worden goedgekeurd.
 5. De in een prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief BTW, transportkosten, porti en auteurscorrecties, tenzij anders vermeld.

ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST.

 1. M&M zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft M&M het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. In geval M&M bepaalde werkzaamheden door derden laat uitvoeren, is de derde gerechtigd om geringe wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de opdracht, om in samenhang met het aangebodene bijvoorbeeld met betrekking tot kleur, schaal en materiaalkeuze, visueel tot een goed geheel te komen.
 4. M&M bedingt deze Algemene Voorwaarden mede ten behoeve van al degenen, die M&M bij de uitvoering van een opdracht betrekt.
 5. Levering geschiedt franco, voor risico van de koper, aan het adres van de koper, indien deze binnen een straal van 10 kilometer van de vestiging van M&M gevestigd is. In andere gevallen geschiedt het transport voor rekening en risico van de koper.

ARTIKEL 4. GEBREKEN; KLACHTTERMIJN.

 1. Opdrachtgever dient de geleverde zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden op gebreken te controleren. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • of de juiste zaken zijn afgeleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het          overeengekomene;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwaliteit overeenstemmen met het overeengekomene.
 1. Indien een gebrek of tekortkoming wordt geconstateerd dient opdrachtgever dit binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan M&M te melden.
 2. Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert ontslaat hem dit niet van zijn verplichting tot nakoming van de overeenkomst.

ARTIKEL 5. UITVOERINGSTERMIJN.

 1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens M&M . Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever M&M derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 6. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. M&M zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal M&M de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal M&M daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal M&M geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan M&M kunnen worden toegerekend.
 5. Zonder schriftelijke toestemming van M&M mag opdrachtgever geen verandering in de ontwerpen aanbrengen tenzij dat in strijd is met de redelijkheid. Indien opdrachtgever wijzigingen wenst, dient M&M als eerste in de gelegenheid te worden gesteld om deze aan te brengen. De vergoeding hiervoor wordt gebaseerd op de door M&M gehanteerde honorariumtarieven.

ARTIKEL 7. BEËINDIGING DOOR OPDRACHTGEVER.

Indien opdrachtgever een opdracht intrekt, heeft M&M recht op vergoeding van:

 • alle door M&M gemaakte kosten (honoraria daaronder begrepen) tot het moment van beëindiging van de opdracht.
 • de door M&M in redelijkheid te verwachten winstmarge voor de betreffende opdracht voor dit doel hier gefixeerd op 35% van het totale bedrag, excl. BTW, dat met de opdracht gemoeid is.

ARTIKEL 8. BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT.

 1. De vorderingen van M&M op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan M&M omstandigheden bekend worden, die M&M goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 • indien M&M de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is M&M bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van M&M schadevergoeding te vorderen. 2. M&M kan een aanvaarde opdracht neerleggen, in welk geval zij het M&M toekomende honorarium verbeurt, evenals het recht op vergoeding van haar kosten, tenzij de werkzaamheden reeds verricht voor de opdrachtgever waarde hebben.
 1. Indien M&M echter aantoont, dat ingevolge bijzondere, van haar wil onafhankelijke, omstandigheden of ingevolge bepaaldelijk aan te duiden gedragingen of handelingen van de opdrachtgever van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft zij recht op het honorarium voor de reeds verrichte arbeid en vergoeding van reeds gemaakte onkosten.

ARTIKEL 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM.

 1. Ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten, litho’s, mallen en digitale informatie, alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde exemplaren van een product, oefent M&M het haar toekomende auteursrecht uit. Genoemde zaken en het daarop rustende auteursrecht blijven haar eigendom, evenals het recht om van genoemde zaken gebruik te maken.
 2. M&M garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen. Zij wordt derhalve aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet en kan als auteursrechthebbende over het werk beschikken.
 3. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij M&M voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 4. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, kunnen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en M&M eindigt, voor zover zij aan M&M toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen, waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en recht op rechten van intellectuele eigendom, de opdrachtgever aan M&M verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal M&M voor het inschakelen van de derden op verzoek van de opdrachtgever met deze(n) overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
 5. M&M is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te signeren.

ARTIKEL 10. INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

 1. Alle door M&M verstrekte stukken, zoals zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten, litho’s, mallen en digitale informatie etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever binnen het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van M&M worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 2. Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan inbreuk op het auteursrecht en/of op enig ander recht van intellectuele eigendom van M&M, zal opdrachtgever aansprakelijk zijn voor alle door M&M geleden en te lijden schade, waaronder gederfde winst.

ARTIKEL 11. HONORARIUM.

 1. Projecttarieven zijn gebaseerd op uurtarieven en op projectkosten.
 2. De hoogte van het uurtarief wordt bepaald door:
 • de bedrijfskosten van M&M;
 • de kosten van financiering en risico;
 • de kennis en specialisatie van M&M ten aanzien van de opdracht;
 • het commercieel belang van de opdrachten de eventueel daarmee verband houdende vergoeding voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking;
 1. M&M kan verschillende uurtariefsoorten hanteren;
 • een tarief voor adviezen, besprekingen, strategie- en conceptontwikkeling, te noemen: conceptontwikkeling/strategie-uurtarief;
 • een tarief voor illustratie- en lay-out-werkzaamheden als uitwerking, werktekeningen, tekst- en reprobegeleiding, wijzigingen in het ontwerp, correctie- en controlewerkzaamheden en reizen etc., te noemen: uitwerkuurtarief.
 1. De hoogte van het uurtarief wordt mede beïnvloed door een spoedeisend karakter van de opdracht, wanneer door de opdrachtgever voorrang, overwerk, nacht- of weekendarbeid wordt verlangd.
 2. Onder bijkomende kosten worden verstaan: alle kosten voor materialen, hulpmiddelen en uit de uitwerking van de opdracht voortvloeiende zaken, die niet behoren tot de normale bedrijfskosten van M&M en die voor de opdrachtgever worden gemaakt.
 3. Indien M&M door het niet, niet volledig of niet tijdig aanleveren van voor de opdracht noodzakelijke gegevens of materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/ of briefing verplicht is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd.

ARTIKEL 12. LICENTIEVERGOEDING.

 1. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig ander of verder gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt slechts het eerste gebruik als overeengekomen.
 2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst met M&M volledig nakomt, verkrijgt hij het exclusieve recht tot gebruik van het ontwerp wat betreft openbaarmaking en verveelvoudiging, indien dit bij de opdracht is overeengekomen.
 3. De vergoeding voor de licentie van verveelvoudiging van het ontwerp is in de honorering van de opdracht begrepen met betrekking tot de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming en oplage.
 4. Bij ander gebruik dan overeengekomen dient opnieuw een overeenkomst tot licentievergoeding tussen M&M en de opdrachtgever te worden gesloten.
 5. Indien de opdrachtgever licentievergoeding(en) dient te voldoen, dienen, als M&M daarom vraagt, opgaven door de opdrachtgever van geproduceerde of verkochte eenheden vergezeld te gaan van een certificaat van een registeraccountant.

ARTIKEL 13. CONCURRENTIEBEDING.

 1. Indien de opdrachtgever van M&M verlangt ook buiten de duur van de omschreven opdrachtwerkzaamheden geen opdrachten te aanvaarden van met de opdrachtgever concurrerende ondernemingen, zodat de opdrachtgever een exclusiviteit van M&M binnen een branche opeist, heeft M&M recht op een vergoeding.

ARTIKEL 14. VERANTWOORDELIJK- EN AANSPRAKELIJKHEID.

 1. M&M en de opdrachtgever houden zich gedurende de werkzaamheden aan de opdracht beschikbaar voor mondeling overleg, dat voor het uitvoeren van de opdracht van belang is.
 2. M&M en haar medewerkers verplichten zich tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd. M&M draagt er zorg voor dat de ingeschakelde deskundigen en specialisten een verplichting tot geheimhouding wordt opgelegd.
 3. Indien opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken bureaus op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever vrijwaart M&M voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het door de opdrachtgever openbaar gemaakte ontwerp.
 5. M&M is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens, die de opdrachtgever gehouden is haar te verschaffen of verschaft heeft.
 6. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van M&M ontvangen zet-, druk- of andere proeven of prototypen zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze zo spoedig mogelijk gecorrigeerd of goedgekeurd aan M&M te retourneren.
 7. Goedkeuring van de proeven of prototypen door de opdrachtgever geldt als erkenning dat M&M de aan de proeven of prototypen voorafgegane werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 8. M&M is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven of prototypen.
 9. M&M ontvangt van de opdrachtgever kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp. Van waardevolle stukken of uit zeer kleine oplagen ontvangt M&M Verpakkingen een toepasselijk aantal.
 10. Als M&M voor de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht als handelingsbevoegd gemachtigde optreedt kan M&M hiervoor een vergoeding verlangen.
 11. M&M is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietging van zaken, materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm, die haar door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de zaken of gegevens grote waarde bezitten, is de opdrachtgever gehouden deze te verzekeren. Indien M&M voor opdrachtgever werkzaamheden op locatie uitvoert, dan wel uitgevoerd heeft, vrijwaart opdrachtgever M&M, ook jegens derden voor schade van welke aard dan ook en in de ruimste zin, met inbegrip van beschadiging, diefstal, verlies of vernietiging van zaken, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van M&M.
 12. De aansprakelijkheid van M&M voor eventuele vergoeding van schaden, kosten en interesten uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot het overeengekomen honorarium, met in ieder geval als maximum het voor het project in kwestie overeengekomen honorarium. Deze beperking geldt niet indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van M&M of van haar medewerkers.
 13. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die M&M aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde M&M effectief vrijwaart. M&M zal al het mogelijke doen, respectievelijke de opdrachtgever alle medewerking verlenen, die van haar gevergd kan worden om in voorkomende gevallen een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokkene derde te verkrijgen. Het in dit lid bepaalde geldt slechts ten aanzien van uitbesteding, die noodzakelijk uit de aard van de opdracht voortvloeit, zoals bij drukwerkopdrachten en advertentieplaatsingen.
 14. Voor hoogwaardige bedrukkingen op plastic tassen of PP (non) woven tassen/ shoppers of koeriertassen wordt gebruik gemaakt van rotatiediepdruk platen of cilinders. M&M geeft dit duidelijk aan in haar offertes en opdrachtbevestigingen. De platen/ cilinders worden gemaakt van een koperlegering en zijn daardoor kostbaar, niettemin   zijn deze onder invloed van locale weer- en  opslag condities, zoals vocht, slechts beperkt   M&M garandeert een houdbaarheid van maximaal 12 maanden  na levering van de tassen. Bij eventuele nabestellingen, later dan 12 maanden na levering  moet per geval bekeken worden of de platen nog bruikbaar zijn. Indien dit niet het geval is  zullen er nieuwe platen/ cilinders moeten worden gemaakt. M&M kan niet  aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van nieuwe drukplaten of cilinders. Geheel  vrijblijvend kan worden gekeken naar een coulante oplossing hiervoor.

ARTIKEL 15. AFWIJKINGEN.

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en/of produkt en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of oude model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
 3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht wijzigingen van geringe betekenis te zijn.
 4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: - verpakkingsmaterialen: <25000stuks : 30%, >25000stuks : 15%; -  overige zaken: 20%.

Het meer of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht   respectievelijk verrekend.

 1. Afwijkingen van de overeengekomen keur zijn toelaatbaar , behoudens voorzover zij bij de toegepaste productiemethoden voorkomen hadden kunnen worden. De houdbaarheid van kleuren wordt niet gegarandeerd, ongeachte het gebruik van aanduidingen als lichtecht en lichtbestendig in correspondentie, offerte of orderbevestiging.

ARTIKEL 16. BETALING.

 1. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt:
 • ofwel door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van M&M ;
 • ofwel door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door M&M aangewezen bankrekeningnummer t.n.v. M&M.

Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in gebreke. De opdrachtgever is vanaf het moment van in gebreke zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of per gedeelte van een maand dat de vordering openstaat. Bovendien worden de onbetaalde bedragen van rechtswege verhoogd met 20% met een minimum van 250euro,

indien deze bedragen nog verschuldigd blijven na 8 dagen na verzending van een ingebrekestelling.

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 1. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 2. M&M is gerechtigd een aanbetaling te vorderen. Indien M&M van deze mogelijkheid gebruik maakt en de opdrachtgever hieraan niet voldoet, schort dit automatisch de leveringsverplichting(en) van M&M op.
 3. M&M mag, indien het maken van kosten voor de uitvoering van een opdracht noodzakelijk is, vooruitbetaling van deze kosten vragen.
 4. M&M mag, gedurende een opdracht, tussentijds declareren.

ARTIKEL 17. INCASSOKOSTEN.

 1. Alle voor de incasso van enig door de opdrachtgever aan M&M verschuldigd bedrag te maken kosten, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 18. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

 1. Alle door M&M geleverde zaken blijven eigendom van M&M totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit met M&M gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is M&M gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij opdrachtgever, of bij derden, die bedoelde zaken voor opdrachtgever onder zich houden, weg te halen.

ARTIKEL 19. OVERMACHT.

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan M&M zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van M&M; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten: niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan M&M afhankelijke is en algemene vervoersproblemen.
 2. M&M heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat M&M zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van M&M opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door M&M niet mogelijk is langer duurt dan 6 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien M&M bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 20. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER.

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de Kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin M&M gevestigd is.